آدرس:تکاب - میدان سرباز جنب نیروگاه

تماس با ما
  • تلفن: 04445521198

  • کد پستی: 5991969856

  • فکس: 04445523955

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512