آدرس:سلماس - خیابان ملت اول جاده تازه شهر

تماس با ما
  • تلفن: 04435245400

  • کد پستی: 5881614715

  • فکس: 04435245858

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512