آدرس:چایپاره - بلوار آیت ا.. خامنه ای - خیابان دامپزشکی

تماس با ما
  • تلفن: 04436723060

  • کد پستی: 5851963396

  • فکس: 04436722013

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512