محمد اصغرزاده

مدیرکل محمد اصغرزاده

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 056-32233821-5

آدرس :

سید مهدی   معراجی

معاونت توسعه منابع انسانی سید مهدی معراجی

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 056-32233821-5

آدرس :

محمدعلی بخشی کارشک

معاونت سلامت محمدعلی بخشی کارشک

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 056-32233821-5

آدرس :

قاسم عجم

قاسم عجم

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 056-32233821-5

آدرس :

محمد شفائی

محمد شفائی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 056-32233821-5

آدرس :

مریم  ملکی

مریم ملکی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 056-32233821-5

آدرس :

مسعود دادفر

مسعود دادفر

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 056-32233821-5

آدرس :

فاطمه  صباغ زاده

فاطمه صباغ زاده

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 056-32233821-5

آدرس :

سید حمید  محمدی

سید حمید محمدی

تحصیلات :

شماره تماس : 056-32233821-5

آدرس :

حسین  خراشادی زاده

حسین خراشادی زاده

تحصیلات :

شماره تماس : 056-32233821-5

آدرس :

مرتضی  آخوندی

مرتضی آخوندی

تحصیلات :

شماره تماس : 056-32233821-5

آدرس :

علیرضا حاجی محمدی

علیرضا حاجی محمدی

تحصیلات :

شماره تماس : 056-32233821-5

آدرس :

اسماعیل ربیعی

اسماعیل ربیعی

تحصیلات :

شماره تماس : 056-32233821-5

آدرس :

علی اکبر بخشی

علی اکبر بخشی

تحصیلات :

شماره تماس : 056-32233821-5

آدرس :