1. خدمات قابل ارائه (الکترونیک و غیر الکترونیک)توسط اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی بر اساس وظایف قانونی محوله به شرح زیر با فرمت استاندارد تدوین گردیده است و منطبق بر تفاهم نامه منعقد شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.
  2. هر کدام از موارد زیر، عنوان دسته یا کلان خدمت اصلی می باشد و پس از یافتن ارتباط خدمت مورد درخواست خود با هر کدام از دسته ها در این فهرست خدمت مورد نظر خود را بیابید. 
تفاهم نامه خدمات قابل ارائه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی


redirect url error. its must be 4 part: