شرح وظایف حراست انجام برنامه ریزی های لازم جهت اجرای خط مشی امنیتی اطلاعاتی ابلاغ شده از سوی وزارت اطلاعات و حراست وزارت متبوع در حوزه های وظیفه ای حراست شامل: " حفاظت پرسنل" ، " حفاظت و امور ایمنی" ، "بررسی و اطلاع رسانی و جمع آوری اطلاعات "و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های صادره از سوی حراست کل کشور.
برنامه ریزی در جهت آسیب شناسی مجموعه ادارات کل دامپزشکی به منظور رفع تهدیدها و حسن استفاده از فرصتها و ارائه راهکارهای مناسب در دوره های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت به تمامی مدیران و مراجع ذیصلاح.
بررسی و تعیین خط مشی ها و سیاست های راهبردی ، عملیاتی و استراتژیک حراست سازمان دامپزشکی و تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه و هدایت امور در چهارچوب قوانین و مقرر ات در راستای نیل به اهداف خرد و کلان سازمان و ایجاد هماهنگی میان مدیران در تمامی سطوح سازمانی و هدایت و راهبری و کنترل آن‌ها در زمینه وظایف محوله.
ارائه گزارش عملکرد و پاسخگوئی لازم در جهت ارائه به ریاست سازمان و اداره کل حراست وزارت متبوع در راستای اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه ها.
برنامه ریزی جهت ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به ریاست سازمان مدیران مجموعه دامپزشکی کشور.
برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیت های واحدها و نیروهای تحت سرپرستی و حراست ادارات کل دامپزشکی استان ها بمنظور حسن اجرای امور محوله .
تعیین و انتصاب مسئولین حراست اداره کل استآن‌ها و پاسخگویی به استعلام های واحدهای دیگر سازمان.
ایجاد هماهنگی های لازم جهت شرکت درکمیسیون های برگزار شده در وزارت اطلاعات و اداره کل حراست سازمآن‌ها.
برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم  بمنظور جلوگیری از هرگونه نفوذ ، اخلال نظم و خرابکاری در جهت پیشگیری از حوادث و سوانح احتمالی.
کنترل و نظارت بر نگهداری اسناد محرمانه  بر حسب اهمیت و میزان لطماتی که از دستبرد افشای آن‌ها بر مصالح و امنیت کشور وارد می آید.
ایجاد دبیرخانه محرمانه بمنظور دریافت و ثبت و صدور نامه های محرمانه ، کشف رمز ، اخذ دورنویس و پست های الکترونیکی محرمانه.