بيانيه ماموريت های سازمان دامپزشكی كشور

1- دستيابي به امنيت غذايي با كاهش عوامل خطر ساز ناشي از بيماريهاي واگير دامي و مشترك از طريق اجراي طرحهاي جامع ريشه كني بيماريها

2- بهبود شاخص هاي بهداشتي جامعه از طريق  مداخله و حضور موثر در " نظام سلامت " كشور با كنترل بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام و بيماری

3- ارتقاء موقعيت ملی و منطقه ای و جهانی در زمينه ارتقاء مزيت نسبي  توليدات  دامي با رعايت استانداردهاي بهداشتی جهت راهيابی به نظام تجارت

4- سياست گذاری و برنامه ريزی كنترل، پيشگيری و مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام و بيماري هاي واگير دامی

5- بهبود شرايط مديريت بهداشتی و ارتقاء شرايط امنيت زيستي (Bio Security) در دامپروري كشور  

6- توانمندسازي توليد كنندگان و ارتقاء جايگاه بخش خصوصی و تعاوني در سياستگذاري، برنامه ريزی و هدايت خدمات دامپزشكي در راستاي اصول 3 ،29 و 43 قانون اساسي، سند چشم انداز، سياستهاي كلي نظام در بخش كشاورزي و سياستهاي اجرايي اصل

لینک کوتاه