کارگروه توسعه مدیریت

 • محمد اصغرزاده
  مدیر کل دامپزشکی استان
 • سید مهدی معراجی
  معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی
 • سید حمید محمدی
  رئیس اداره حراست
 • محمدعلی بخشی
  معاونت سلامت
 • علیرضا حاجی محمدی
  رئیس اداره برنامه و بودجه
 • سیده صدیقه نارمنجی
  نماینده سازمان مدیریت

اعضای کمیته های تخصصی مدیریتی و اداری

 • توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
  سید مهدی معراجی
  علی اکبر بخشی
  سید حمید محمدی
  دکتر محمد شفائی
  دکتر محمد سهرابی
  مریم نوفرستی
 • ساختار و فناوری های مدیریتی
  سید مهدی معراجی
  علی اکبر بخشی
  دکتر محمدعلی بخشی
  سید حمید محمدی
  حسین خراشادی زاده

 • سرمایه انسانی
  سید مهدی معراجی
  حسین خراشادی زاده
  سید حمید محمدی
  دکتر محمدعلی بخشی
  علیرضا حاجی محمدی

 • مدیریت عملکرد
  سید مهدی معراجی
  سید حسین بهدانی
  دکتر محمدعلی بخشی
  دکتر مسعود دادفر
  سید حمید محمدی
  علیرضا حاجی محمدی
  حسین خراشادی زاده
  دکتر مریم ملکی
  مریم نوفرستی
  مسعود خیاطی بیدخت
  اسماعیل ربیعی
  علی اکبر بخشی
  محمدرضا بهلگردی
  مرتضی آخوندی
  مرتضی معراجیان
  دکتر فاطمه صباغ زاده
  نرگس نصر آبادی
 • سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
  علی حیدری
  سید حمید محمدی
  سید مهدی معراجی
  علیرضا حاجی محمدی
  حسین خراشادی زاده
  علی اکبر بخشی
  محمدرضا بهلگردی
  مریم ناصح
لینک کوتاه