پل های ارتباطی
تماس با شبکه دامپزشکی طبس
(Email , SMS ,Tel ,Address,...)

آدرس : بلوار آیت ا... واعظ طبسی - شبکه دامپزشکی
  تلفن : 05632813308
  دورنگار : 05632813325
کدپستی : 9791688431
  پست الکترونیک : tabas@ivo.ir
  وبگاه : www.skh.ivo.ir

نمایش آدرس روی نقشه :


 

لینک کوتاه