پل های  ارتباطی
با شبکه دامپزشکی زیرکوه
(Email , SMS ,Tel ,Address,...)

آدرس : بلوار شهید زارعی
  تلفن : 05632501081
  دورنگار : 05632504080
کدپستی : 9737134356
  پست الکترونیک : zirkoh@ivo.ir
  وبگاه : www.skh.ivo.ir
نمایش آدرس روی نقشه :

 

لینک کوتاه