پل های  ارتباطی
با شبکه دامپزشکی بشرویه
(Email , SMS ,Tel ,Address,...)

  آدرس : بلوار جهاد کشاورزی
تلفن : 05632781315
  دورنگار : 05632781316
کدپستی : 9781689315
پست الکترونیک : boshroyeh@ivo.ir
  وبگاه : www.skh.ivo.ir

نمایش آدرس روی نقشه :


لینک کوتاه