شرح وظایف اداره کارگزینی
1. مطالعه و نیازسنجی تعداد و نیروی انسانی وپیگیری جذب وتامین آن.
2.  برنامه ریزی وتدوین سیستم اصولی وعلمی جذب ، جابجائی وتوزیع نیروی انسانی وپیگیری و نظارت بر اجرای آن.
3.  برنامه‌ریزی، نظارت وپیگیری صدور احکام پرسنلی مانند استخدام، انتصاب، تطبیق، ارتقاء‌، ماموریت، انتقال، مرخصی وقطع رابطه استخدامی، بازنشستگی، خرید خدمت، اخراج، انفصال، تعلیق، استعفاء، فوت و برکناری و .....
4.  برنامه‌ریزی ونظارت برثبت ونگهداری اطلاعات پرسنلی بااستفاده ازروشهای نوین و مکانیزه.
5.  برنامه ریزی و پیگیری استقرار نظام امور علمی - ارزشیابی کارکنان ومدیران
6.  نظارت وکنترل حضور و غیاب کارکنان جهت تهیه گزارش ماهیانه
7.  برنامه ریزی و نظارت و اجرای قوانین ومقررات ودستورالعمل های اداری و استخدامی در واحدهای تابعه ستادی و استانی
 
شرح وظایف اداره دبیرخانه
 
8.مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری جهت انجام علمی، اصولی وروش مند مکاتبات و بایگانی اداری 
9.  دریافت ، ثبت ، توزیع وارجاع کلیه نامه ها ومکاتبات وارده وصادره
10.  انجام امور مربوط به انجام کلیه مکاتبات اداری
11.  انجام وتوسعه اتوماسیون اداری سازمان
12.   ابلاغ و پیگیری اجرای آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری پرسنل
 
شرح وظایف اداره رفاه وتعاون
 
13.  مطالعه ، برنامه ریزی و پیگیری جهت افزایش انگیزه کاری کارکنان
14. برنامه ریزی ، نظارت وپیگیری تامین امکانات رفاهی پرسنل مانند تسهیلات بانکی ، مسکن ، سرویس رفت وآمد ، مهدکودک و...
15.   برنامه ریزی وپیگیری امور تربیت بدنی وتقویم ورزشی ومسابقات ورزشی جهت همکاران
16.  برنامه ریزی ، نظارت وپیگیری ارائه خدمات بیمه ای پرسنل

شرح وظایف گروه تشکیلات و روشها
1.مهندسی‌مجددماموریت‌ها وظایف سازمان باهدف توسعه وظایف حاکمیتی وواگذاری وظایف تصدی‌گری.
2.مطالعه و بررسی برای ایجاد ساختار سازمانی متناسب با وظایف و ماموریتهای سازمان.
3.مطالعه و بررسی به منظور بهینه سازی ساختار ، ترکیب و توزیع نیروی انسانی و ارائه پیشنهادهای لازم در چارچوب برنامه های جامع نیروی انسانی دولت .
4.مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف دستگاه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و تعیین تعداد و عناوین پست های سازمانی مورد نیاز و حذف موانع و نارسایی های تشکیلاتی .
5.مطالعه و بررسی و تهیه و تنظیم نمودن تشکیلات ، اهداف ، شرح وظایف و سازمان تفصیلی سازمان.
6.مطالعه و اعلام نظر در خصوص قوانین ، آئین نامه ها ، تصویب نامه ها و دستورالعمل‌های مرتبط.
7.همکاری برای توسعه سازمانهای غیر دولتی و تشکل های تخصصی در راستای تحقق وظایف سازمان.
8.مطالعه و بررسی مستمر در خصوص نارسایی ها و تشکیلات مربوط به سیستم ها، فرآیندها و روشهای انجام کار و برنامه ریزی برای اصلاح و بهسازی آنها با همکاری واحدهای ذیربط.
9.      تهیه استانداردهای لازم برای جا و مکان و نحوه استقرار واحدها .
10.مطالعه ، برنامه ریزی و پیگیری به منظور استقرار نظام ها و سبک های مدیریتی نوین و ارتقاء فرهنگ و فن آوری مدیریت برای انجام کارآمد وظایف سازما.
11. برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم ( ارائه مشاوره ) برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان.
12. سنجش سطح انگیزش کارکنان و برنامه ریزی برای ارتقاء آن .
13. استقرار نظام دریافت و بررسی پیشنهادات.
14. پیگیری برای اجرایی شدن پیشنهادات سازنده.
15. بررسی و ارزیابی میزان و کیفیت پیشنهادات اجرا شده.
16.برنامه ریز ی و نظارت بر طراحی و اجرای آزمونهای تخصصی استخدام به منظور تعیین اثر بخشی آنها و ارائه گزارشات لازم .
17. مطالعه و بررسی برای تدوین اصول و تهیه منشور اخلاقی سازمان و ترویج و تشریح آن برای کارکنان.
18. بررسی و پیگیری امور مربوط به تکریم مردم و مراجعین دستگاه و رعایت حقوق شهروندی آنان.
19. تهیه برنامه و اقدام برای نظر سنجی از ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمات.
وبگاه امور اداری