پیگیری رفع نواقص بهداشتی کشتارگاه  در راستای حفظ سلامت عموم مردم

پیگیری رفع نواقص بهداشتی کشتارگاه در راستای حفظ سلامت عموم مردم

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بشرویه گفت: پیگیری های متعددی از جانب شبکه دامپزشکی جهت ارتقاءسطح بهداشتی کشتارگاه به جهت استحصال گوشت بهداشتی با مکاتبات متعدد با فرمانداری ،شبکه بهداشت ودرمان ،مطرح و موضوع در کارگروه اجتماعی و بازدید دادستان از کشتارگاه سنتی شهربشرویه انجام گردیده است .

اولین جلسه شورای مدیران در سال 1400

اولین جلسه شورای مدیران در سال 1400

مدیر کل دامپزشکی استان : سال گذشته سال سختی برا مجموعه دامپزشکی استان بود و لی خوشبختانه درس های زیادی آموختیم و سربلند شدیم .